Användarvillkor

1. Allmänt

Denna webbplats ("Webbplatsen") tillhör Aktiv Finans Värdepappersbolag i Sverige AB, 556635-9567, ("Aktiv Finans").

Genom att använda eller ladda ned information från Webbplatsen förbinder du dig att följa dessa villkor för användande ("Villkoren").

Vissa sidor och dokument på Webbplatsen kan omfatta ytterligare eller alternativa villkor och regler. Om du inte accepterar dessa Villkor eller andra villkor eller regler som gäller för Webbplatsen, får du inte använda Webbplatsen och inte heller ladda ner någon information från Webbplatsen.

Aktiv Finans förbehåller sig rätten att ändra Villkoren. Sådan ändring kan göras när som helst och utan föregående avisering. Villkoren bör därför läsas igenom regelbundet.

Aktiv Finans förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande uppdatera Webbplatsen eller avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

2. Personer utanför Sverige/People outside of Sweden

Webbplatsen vänder sig inte till personer som är förhindrade att ha tillgång till en sådan webbplats enligt gällande lagstiftning i de länder som de är medborgare eller bosatta. Om du är förhindrad att ta del av materialet på Webbplatsen eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara förhindrad att ta del av materialet på Webbplatsen får du inte använda den. I sådant fall ber vi dig att omgående lämna Webbplatsen. Viktig information till personer som bor utanför Sverige. Webbplatsen vänder sig inte till personer som är förhindrade att ha tillgång till en sådan webbplats enligt gällande lagstiftning i de länder som de är medborgare eller bosatta. Detta gäller särskilt personer som befinner sig i USA, UK, Australien, Kanada eller Japan (Beträffande U.S. och U.K. persons, se nedanstående villkor för sådana personer). Om du är förhindrad att ta del av materialet på Webbplatsen eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara förhindrad att ta del av materialet på Webbplatsen får du inte använda den. I sådant fall ber vi dig att omgående lämna Webbplatsen.

Aktiv Finans förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster till en person om det kan strida mot lagstiftning eller andra regler i personens hemland eller i något annat land.

Informationen på denna Webbplats riktar sig i övrigt inte till och är inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk lag eller någon annan U.S. person enligt Regulation S i U.S. Securities Act från 1933. Informationen på Webbplatsen skall inte anses vara ett erbjudande om att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan får inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster med hjälp av denna Webbplats och inget erbjudande om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster från sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som lämnas med hjälp av denna Webbplats kommer att godkännas eller accepteras.

Informationen på Webbplatsen ska inte uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande eller rekommendation att förvärva eller avyttra investeringar eller för att genomföra någon annan transaktion, eller tillhandahålla investeringsrådgivning eller tjänster i den mening som avses i, eller som är tillåtet enligt UK Financial Services and Markets Act 2000.

This Website is not directed at and is not intended for persons who are prohibited under the applicable laws or regulations of their citizenship, domicile or residence from having access to or use the Website. Persons who are prohibited from having access to the information on this Website or who are in doubt whether they are permitted to access or use the information or not, are requested to leave the Website. Important information for people who live outside of Sweden.

This Website is not directed at and is not intended for persons who are prohibited under the applicable laws or regulations of their citizenship, domicile or residence from having access to or use the Website. This applies in particular to residents in the United States, the UK, Australia, Canada and Japan (Regarding U.S and U.K. persons, see terms for such persons below). Persons who are prohibited from having access to the information on this Website or who are in doubt whether they are permitted to access or use the information or not, are requested to leave the Website.

Accordingly, the services and products described in this Website do not constitute an offer to transact business in any jurisdiction where such an offer would be considered unlawful. The information provided on this website does not constitute an offer or solicitation to buy or sell any security, investment fund, investment advice or other product or service to anyone in any jurisdiction in which an offer or solicitation is not authorized or cannot legally be made or to any person to whom it is unlawful to make an offer or solicitation. If you choose to access this Website, you do so at your own initiative and risk and are responsible for compliance with applicable laws, rules and regulations that may apply to you. Aktiv Finans reserves the right not to provide any such products or services to any person if in the view of Aktiv Finans (without Aktiv Finans having an obligation to verify this) the provision of such services could be in violation of law or regulation in such person's home country jurisdiction or any other jurisdiction.

The information on this Website is not directed at and is not intended for persons, whatever their citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S. residents, partnerships or corporations organized or incorporated under U.S. law or other U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933), and shall not be deemed an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the territory of the United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. No such persons, residents, partnerships or corporations may acquire or purchase products or services by means of this Website, and no offers to acquire or purchase products or services made by such persons, residents, partnerships or corporations by means of this web site will be acknowledged or accepted.

Nothing on this website should be construed as a solicitation or offer, or recommendation, to acquire or dispose of any investment or to engage in any other transaction, or to provide any investment advice or service within the meaning of, or as permitted by, the U.K. Financial Services and Markets Act 2000.

3. Ansvarsbegränsning

Informationen på Webbplatsen är baserad på källor som Aktiv Finans bedömt vara tillförlitliga. Informationen är endast avsedd som allmän information och utgör inte i något fall rådgivning, rekommendationer eller vägledning vid beslut om investeringar. Det ankommer på användaren av Webbplatsen att själv värdera lämpligheten och användbarheten av de tjänster som beskrivs eller tillhandahålls på Webbplatsen, samt den information som förmedlas på Webbplatsen. Användare av Webbplatsen bör alltid konsultera rådgivare vad gäller just deras personliga förhållanden.  

Att investera i fonder och andra finansiella instrument innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Det är således inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat.

Det finns en risk att informationen inte är fullständig, uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig eller innehåller tekniska brister. Användandet av informationen på Webbplatsen sker således på egen risk och användare av Webbplatsen rekommenderas att använda lämpliga anti-virusprogram och annan säkerhetsmjukvara. I den mån Webbplatsen innehåller länkar till andra hemsidor kan Aktiv Finans inte garantera åtkomst till dessa och Aktiv Finans frånsäger sig allt ansvar för innehållet på sådana sidor. Information som skickas via Webbplatsen eller e-post sker på egen risk.

Aktiv Finans ansvarar inte i något fall för skada i någon form som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, informationen på Webbplatsen eller användandet eller bristande förmåga att använda Webbplatsen.

4. Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen använder cookies och vad de används för. Information om cookies finner du http://sv.wikipedia.org/wiki/Kaka_(datavetenskap)

Besökaren ska också samtycka till att cookies används. Samtycke till att cookies används lämnas genom att du använder Aktiv Finans Webbplats och att du accepterar cookies i webbläsaren. Om du inte samtycker till cookies kan funktionaliteten på Aktiv Finans Webbplats begränsas.

5. Behandling av personuppgifter

Aktiv Finans är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Webbplatsen.

Personuppgifter som lämnas till Aktiv Finans Värdepappersbolag i Sverige AB, 556635-9567, ("Aktiv Finans"), som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av Aktiv Finans för att bolaget ska kunna fullgöra ingångna avtal. Behandling av personuppgifter sker även för att Aktiv Finans ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade, men i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Aktiv Finans även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter via Statens person- och adressregister (SPAR).

Personuppgifterna kan dessutom utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Personuppgifter kan, med beaktande av gällande regler om sekretess, för angivna ändamål komma att utlämnas till andra bolag som Aktiv Finans samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. I vissa fall är Aktiv Finans också skyldig att lämna uppgifter till myndighet, till exempel till Skatteverket och Finansinspektionen.

Aktiv Finans kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Aktiv Finans räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Aktiv Finans kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget.

Enligt personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till:

Aktiv Finans
Platensgatan 9 C
582 20  Linköping

6. Varumärken och upphovsrätt

Alla rättigheter till varumärken och kännetecken på Webbplatsen tillhör Aktiv Finans, dess licensgivare eller andra samarbetsparter. Varumärken och kännetecken tillhörande Aktiv Finans får inte användas utan Aktiv Finans skriftliga tillåtelse.

Allt innehåll på Webbplatsen såsom text, grafik, märken, funktionsikoner, bilder, ljudklipp och mjukvara innehas av Aktiv Finans med äganderätt eller har licensierats för användande av Aktiv Finans och skyddas av upphovsrättslagen eller motsvarande internationell lagstiftning. Det innebär bl.a. att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd. 

7. Tillämplig lag m.m.

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på Webbplatsen och på avtal träffade genom Webbplatsen och på Webbplatsen i övrigt. Alla tvister hänförliga härtill skall slutligen avgöras av svensk domstol.

8. Kontaktuppgifter beträffande Webbplatsen

Aktiv Finans
Att: Walter Galvich
Platensgatan 9 C
582 20  Linköping

kundservice@aktivfinans.se